ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

 

ทางด้าน “นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รับทราบข้อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

โดยสาระสำคัญที่ให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน อาทิ ขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาทต่อปี เนื่องจากกรณีที่มีการถอนฟันซี่ที่ถอนยากจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท

ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

สำนักงานประกันสังคมขอขอบพระคุณ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

ที่มา: สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ

error: Content is protected !!