พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

 

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เข้าเฝ้า “สมเด็จพระสังฆราชฯ” พร้อมเข้า สุสานหลวง ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ ในมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

ประชาชน ที่วัดราชบพิธฯ นำพวงมาลัยดอกไม้ มอบให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ในโอกาสที่ เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะพระพุทธประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

แล้วบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน และสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะเป็นมุทิตาแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

จากนั้น ถวายสักการะปูชนียวัตถุในพระอาราม แล้วไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ ในมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งบรรจุอยู่ ณ พระอนุสาวรีย์ต่างๆ ในสุสานหลวง

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

พระสิริโฉมงดงาม เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

error: Content is protected !!