สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานอุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียน และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่สุขภาพไม่ดีที่มาเฝ้าฯ

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ความตอนหนึ่งว่า “…ตอนนี้แม่เราก็ไม่สบาย ต้องเชื่อที่หมอบอกนะคะ จะได้หาย…” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเย็นวันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลา 16.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สมเด็จพรฟะเจ้าลูกเธอ

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จในการนี้ได้พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ผู้แทน

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

นักเรียน 11โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน , โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ,โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วย

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

เหี้ยะ.โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม ,โรงเรียนบ้านหนองหลัก,โรงเรียนบ้านไม้สลี,โรงเรียนบ้านหัวยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าเลา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ศึกษามีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ในการทอผ้าด้วยมือจากกี่เอวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วย

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) มีโรงเรียนสาขา 3 สาขา มีนักเรียนจำนวน 202 คน จากนั้นได้ทอดพระเนตร

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาผ้าทอมือปกาเกอญอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมทอผ้าด้วยกี่ผูกเอว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ในหมู่เยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพแก่นักเรียน สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ด้วยก่อนเสด็จกลับ

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทา ซึ่งออกไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 46 คน ส่วนใหญ่ผู้ที่สุขภาพไม่ดีเป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

สมเด็จกรมหลวงฯ ทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ชมคลิป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: ข่าวในพระราชสำนัก

error: Content is protected !!